جستجو:
نتایج جستجو :

موارد پیدا شده 20 مورد
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :162 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :6,500,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ رفیعا اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :2/ 4/ 1399
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :270 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :6,210,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ قوامی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :2/ 4/ 1399
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :165 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :7,500,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ رفیعا اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :1/ 4/ 1399
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :40 سال
متراژ :120 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :480,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ برادران احمدی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :31/ 3/ 1399
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :90 سال
متراژ :320 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :8,640,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ دیالمه اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :26/ 3/ 1399
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :308 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :10,164,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ مهدوی پور اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :26/ 3/ 1399
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :156 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :4,368,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ آجانلو ک میرزایی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :26/ 3/ 1399
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :115 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :3,450,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ رفیعا ک قاسمی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :17/ 3/ 1399
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :213 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :4,260,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ آبشار اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :31/ 2/ 1399
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :95 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :3,000,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ قادری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :20/ 2/ 1399