جستجو:
نتایج جستجو :

موارد پیدا شده 22 مورد
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :40 سال
متراژ :158 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :4,700,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ آشتیانیها اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :20/ 3/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :40 سال
متراژ :645 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :10,890,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ ایران خ میراسماعیلی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :19/ 3/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :8 سال
متراژ :414.5 متر تعداد اتاق: 4
قیمت :15,000,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ تحصیلی (باغ جواهری) اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :8/ 3/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :277 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :4,700,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ گوته اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :29/ 2/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :280 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :8,400,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ رفیعا اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :25/ 2/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :200 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :5,600,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ عظیم زادگان اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :21/ 2/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :140 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :2,240,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ دیالمه ک توتونچی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :17/ 2/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :80 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :1,900,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ فیاض بخش اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :16/ 2/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :130 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :3,000,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ سرگرد محبی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :15/ 2/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :40 سال
متراژ :190 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :3,000,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ آجانلو اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :12/ 2/ 1398