جستجو:
نتایج جستجو :

موارد پیدا شده 28 مورد
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :270 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :4,590,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ قوامی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :27/ 5/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :160 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :2,800,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ ایران ک میراسماعیلی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :23/ 5/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :210 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :4,500,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ ایران اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :19/ 5/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :90 سال
متراژ :320 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :4,000,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ دیالمه اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :16/ 5/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :110 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :2,860,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ سرگردمحبی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :29/ 4/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :13 سال
متراژ :112 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :2,240,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ سرگرد محبی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :27/ 4/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :40 سال
متراژ :190 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :3,000,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ آجانلو اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :17/ 4/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :277 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :4,430,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ گوته اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :11/ 4/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :210 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :5,250,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ سرگرد محبی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :11/ 4/ 1398
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :150 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :5,250,000,000 میلیون تومان
نشانی :ک صادق اسلامی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :4/ 4/ 1398