جستجو:
نتایج جستجو :

موارد پیدا شده 37 مورد
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :4 سال
متراژ :120 متر مبلغ ودیعه :150 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :4,000,000 تومان
نشانی :خ قادری خ صادق اسلامی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :25/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :8 سال
متراژ :95 متر مبلغ ودیعه :110 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :1,500,000 تومان
نشانی :خ سرگرد محبی ک پرتوی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :25/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :17 سال
متراژ :72 متر مبلغ ودیعه :80 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :1,500,000 تومان
نشانی :خ آشتیانیها اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :25/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :15 سال
متراژ :83 متر مبلغ ودیعه :20 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :2,000,000 تومان
نشانی :خ گوته اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :25/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :6 سال
متراژ :112 متر مبلغ ودیعه :150 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :4,500,000 تومان
نشانی :خ برادران احمدی ک شفیعی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :25/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :4 سال
متراژ :123 متر مبلغ ودیعه :150 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :4,500,000 تومان
نشانی :خ عظیم زادگان اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :23/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :11 سال
متراژ :61 متر مبلغ ودیعه :60 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :1,000,000 تومان
نشانی :خ عظیم زادگان اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :23/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :6 سال
متراژ :88 متر مبلغ ودیعه :100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :2,500,000 تومان
نشانی :ک صادق اسلامی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :23/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :16 سال
متراژ :102 متر مبلغ ودیعه :100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :2,500,000 تومان
نشانی :خ باقری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :21/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :5 سال
متراژ :120 متر مبلغ ودیعه :150 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :4,500,000 تومان
نشانی :خ ایران ک دکتر سنگ اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :21/ 3/ 1398