جستجو:
نتایج جستجو :

موارد پیدا شده 56 مورد
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :2 سال
متراژ :86 متر مبلغ ودیعه :110 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :3,200,000 تومان
نشانی :خ برادران احمدی ک باقری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :28/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :12 سال
متراژ :85 متر مبلغ ودیعه :150 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :1,500,000 تومان
نشانی :خ قادری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :28/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :7 سال
متراژ :100 متر مبلغ ودیعه :200 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ فیاض بخش اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :28/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :8 سال
متراژ :144 متر مبلغ ودیعه :400 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ زرین خامه خ سادات اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :27/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :110 متر مبلغ ودیعه :10 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :1,700,000 تومان
نشانی :خ کبریتچی خ جوان تاش اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :26/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :7 سال
متراژ :81 متر مبلغ ودیعه :150 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :1,200,000 تومان
نشانی :خ کبریتچی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :24/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :10 سال
متراژ :100 متر مبلغ ودیعه :100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :3,000,000 تومان
نشانی :خ کبریتچی خ جوان تاش اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :23/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :10 سال
متراژ :90 متر مبلغ ودیعه :180 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ سرگرد محبی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :23/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :25 سال
متراژ :95 متر مبلغ ودیعه :40 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :2,500,000 تومان
نشانی :خ برادران احمدی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :22/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :85 متر مبلغ ودیعه :100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :1,500,000 تومان
نشانی :خ باقری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :22/ 5/ 1398